Photo of the day: Apo Minor, Apo Reef Natural Park, Occidental Mindoro, Philippines

G0042639-2
Apo Reef Natural park, Occidental Mindoro, Philippines

More photos in APO REEF NATURAL PARK Page